หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง เพื่อผลิตไฟฟ้า

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง เพื่อผลิตไฟฟ้า
พลังงานจากน้ำขึ้น - น้ำลง

พลังงานจากน้ำขึ้น - น้ำลงมาจากไหน 
      การเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น - น้ำลงนั้นมีสาเหตุ มาจากแรงดึงดูดของ   ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีต่อน้ำในมหาสมุทร การขึ้นลงของระดับน้ำทะเลหมายถึงการเปลี่ยนพลังงานศักย์ของน้ำ ความสูงของน้ำขึ้น - น้ำลงขึ้นอยู่กับแนวชายฝั่งและสถานที่โลก นักวิทยาศาสตร์พยายามใช้พลังงานจาก  น้ำขึ้น - น้ำลงในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น - น้ำลงอย่างมาก


หลักการทำงานของพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลง 
      พลังงานน้ำขึ้น - น้ำลง อาศัยหลักการพื้นฐานของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ เช่นเดียวกับเขื่อนพลังน้ำ แต่แทนที่จะใช้เขื่อนกักน้ำ  บนพื้นที่สูงๆให้มีความสูงและมีปริมาณมากๆ กลับอาศัยการต่างระดับของ  น้ำขึ้น - น้ำลงในแต่ละวันเพื่อเพิ่มศักยภาพของกำลังงาน โดยจะสร้างเขื่อนที่ปากแม่น้ำหรือปากอ่าวที่มีพื้นที่เก็บน้ำได้มาก และการต่างระดับหรือพิศัยของน้ำขึ้น - น้ำลง โดยเมื่อน้ำขึ้นน้ำจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ และเมื่อน้ำลงน้ำจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำ การไหลเข้าและออกจากอ่างเก็บน้ำสามารถ นำไปหมุนกังหันน้ำฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่นเดียวกับการผลิตกำลังไฟฟ้าพลังน้ำในปี  พ.ศ. 2513 ประเทศฝรั่งเศสได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาศัยพลังกระแสน้ำขึ้น-น้ำลง โดยมีอ่างเก็บน้ำเครื่องกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งอยู่กับเขื่อนขนาดยักษ์เมื่อน้ำขึ้น น้ำจากมหาสมุทรก็จะไหลเข้าไปในอ่างเก็บน้ำจนเต็ม เมื่อกระแสน้ำขึ้นถึงขีดสูงสุดประตูระบายน้ำจะถูกปิด เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้และจะไม่มีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำจนกว่าจะหมดสภาวะน้ำขึ้นเสียก่อน เมื่อระดับน้ำในมหาสมุทรลดลง ประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำจะถูกเปิด น้ำจะไหลจากพื้นที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำ ทำให้เกิดพลังน้ำเหมือนกับพลังน้ำจากน้ำตกต่างระดับหลายชั้น กระแสน้ำที่ไหลพรั่งพรูออกไป จะไปเครื่องกังหัน เครื่องกังหันก็จะไปเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา

     รูป Tidal Turbine

ศักยภาพและการพัฒนาพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลงในประเทศไทย   
      การวัดและเก็บข้อมูลน้ำขึ้น - น้ำลงในประเทศไทยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา และกองทัพเรือ โดยทำการวัดและเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้จัดพิมพ์มาตราน้ำเพื่อทำนายเวลาและความสูงของน้ำขึ้นลงเต็มที่ประจำวัน ตามชายฝั่งทะเลน่านน้ำไทย  และแม่น้ำเจ้าพระยา จากข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ สรุปได้ว่าบริเวณที่มีความแตกต่างของระดับ น้ำขึ้น - น้ำลงค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น คือบริเวณปากน้ำระนอง จังหวัดระนอง มีค่าสูงสุดประมาณ     4 เมตร (กองทัพเรือ,2521:48) และมีค่าเฉลี่ยตลอดปี สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการพัฒนาพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงในประเทศไทยไม่ได้มีการศึกษาและวิจัยเพราะความต่างระดับของน้ำขึ้น - น้ำลงในน่านน้ำไทยค่อนข้างต่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นปากแม่น้ำหรือปากอ่าวเพื่อทำเป็นอ่างเก็บน้ำ มีผลต่อระบบนิเวศวิทยา และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน ต่างๆดังนี้

  1. ทำให้เกิดน้ำท่วม พื้นที่บริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำที่อยู่่ในที่ลุ่มอาจทำให้  เกิดน้ำท่วมได้ในช่วงน้ำขึ้
  2. การสร้างเขื่อนรอบๆอ่างเก็บน้ำมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและการเดินเรือ
  3.  ผลกระทบต่อทัศนียภาพ การสร้างเขื่อนปากแม่น้ำมีผลต่อทัศนียภาพ และการท่องเที่ยว


ขอบคุณข้อมูลจาก

https://sites.google.com/site/aowlaa/home/tidal-power

http://eng.rmutsb.ac.th/events/WebEnergy/tidal.html

http://energysaving.siam2web.com/?cid=586141

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view